En bygglovsprocess innehåller flera olika steg.
Här har vi gjort en sammanställning som guidar dig genom hela processen:

1. Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov.

För att få reda på om du behöver bygglov för den fastighet du planerar att bygga, ska du kontakta byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten kommer ligga. Anser de att du kan behöva ett bygglov kan du gå vidare och göra din ansökan.

2. Skicka in ansökan och alla handlingar.

Tillsammans med ansökningsblankett behöver du också skicka in situationsplan, konstruktionsritning, eventuell energiberäkning samt plan-, fasad- och sektionsritning. Många av delarna hittar du här hos BygglovDirekt. Just nu erbjuder vi konstruktionsritning, planritning, fasadritning och sektionsritning, till marknadens bästa pris.

3. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov.

Efter att du skickat in alla handlingar granskar byggnadsnämnden din ansökan och du får i samband med det ett mottagningsbevis, som bl.a. innehåller information om hur lång tid det får ta innan beslut tas. Om ditt planerade bygge uppfyller alla krav beviljas du bygglov.

4. Du får ett startbesked.

När du fått ditt startbesked kan du påbörja det bygge som du har fått bygglov för. Minst en gång under byggtiden kommer någon från byggnadsnämnden att besöka byggarbetsplatsen.

5. Du får slutbesked.

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda. Du får inte använda det du byggt innan du har fått detta slutbesked.

Vilka handlingar krävs?

Det ställs vissa krav på hur en bygglovsritning ska se ut och vilka uppgifter som måste finnas med. På den här exempelritningen framgår hur byggnaden ska visas och vilka uppgifter som ska redovisas. Här förklaras några av de krav som ställs på ritning och innehåll:

Ritningsformat

Ritningarna ska vara i minst A3-format (52 x 29,7 cm) och nedvikta till A4-format (29,7 x 21 cm).

Fackmannamässigt utförda ritningar

Ritningarna ska vara lättlästa, svart-vita och utförda på vitt papper utan rutor, ränder eller färgmarkeringar. Skriv ut mått på samtliga ritningar.

Skalenliga ritningar

Originalritningen ska alltid vara skalenlig: Planer, fasader och sektioner redovisas i skala 1:100 (1 cm på ritningen motsvarar 1 m i verkligheten) och situationsplanen i skala 1:400 (1 cm = 4m). Utskrifter och kopior ska vara 100 % av originalet. Lägg gärna till en skalstock på originalet.

Ritningshuvud

Ritningshuvudet är en ruta i ritningens nedre högra hörn. I den samlas all viktig information om bygglovet. Det är viktigt att alla uppgifter anges. Detta garanterar en smidig och säker handläggning av ärendet. Det är mycket viktigt att fastighetsbeteckningen finns med. Kontakta din stads stadsbyggnadskontor så får du hjälp med att hitta den. Om ritningarna revideras (ändras) under handläggningens gång, måste det tydligt markeras vad som ändrats.

Fasadritning

Fasadritningar visar varje sida av huset direkt framifrån. Ange åt vilket håll fasaden vetter (t.ex. Fasad mot söder, Fasad mot gata). Byggnadsdelar som tak, väggar, fönster och dörrar ska finnas med.

Sektionsritning

En sektion visar byggnaden i genomskärning. Här ser man till exempel takets lutning och hur byggnaden är förankrad i marken. I sektionen visas även placeringen av bl.a. fönster och dörrar.

Planritning

Planritningen visar byggnaden sedd uppifrån, med rätt väggtjocklek. Byggnaden är ”avskuren” på en 1 meters höjd och taket ska därför inte vara med, men rätt placering av fönster och dörrar ska synas. På planritningen anger du längd och bredd för byggnadens utsida. Du anger också rummens användningssätt (garage, förråd etc.).

Situationsplan

En situationsplan visar byggnaden ovanifrån. Där ska även befintliga byggnader, tomten med in- och utfarter, biluppställningsplatser, angränsande gator och fastigheter visas. En situationsplan som ritas med en skalenligt karta i 1:400 som underlag.